Firma APF Praha a.s. nabízí dodávky následujících druhů filtrů typové řady FVU patentově chráněných. APF Praha a.s. je výhradním majitelem autorských práv na výrobu a obchodování s filtry FVU.Regenerace filtračních textilních vložek zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.Ventilátor ve víku filtru. Regenerace filtračních textilních vložek zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.Regenerace filtračních textilních vložek pomocí impulsu tlakového vzduchu (puls-jet).Protiexplozní ochrana filtru pro zachycování hořlavých a výbušných prachů. Regenerace filtračních textilních vložek zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.
Průmyslové filtrační stanice středních až vysokých výkonů sestavené z průmyslových kapsových filtrů FVU – 100,150, 200Regenerace filtračních textilních vložek zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.Regenerace filtračních textilních vložek pomocí impulsu tlakového vzduchu (puls-jet).Protiexplozní ochrana filtru pro zachycování hořlavých a výbušných prachů. Regenerace filtračních textilních vložek zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.Princip:


Pracuje na principu ejektoru (obvykle Venturiho dýza), kdy se „směsí“ ejekčního (tlakového) a přisátého vzduchu docílí dynamického rázu („oklepu“) filtrační vložky za současného zpětného proudění vzdušiny textilií, čímž se odstraní z povrchu textilie odloučený prach.

Výhody:


Vysoká intenzita regenerace – dynamický ráz a proplachovací rychlost vzdušiny 2 ÷ 5 krát vyšší proti zpětnému proplachu atmosférickým vzduchem.

Použití pro podtlakový i přetlakový vzduchotechnický systém odprašování.

Nevýhody:


Náklady na spotřebu filtrovaného a odvlhčeného tlakového vzduchu o tlaku 0,5 ÷ 0,7 MPa.

Při nedokonale odvlhčeném tlakovém vzduchu riziko zamrznutí rozvodu tlakového vzduchu při provozních teplotách pod bodem mrazu.

Vyšší namáhání filtrační textilie intenzivní regenerací a tím kratší životnost filtračních vložek.

Zvýšený úlet neodloučených částic prachu z filtru těsně po intenzivní regeneraci –nižší odlučivost filtru.

Vlivem délky impulsu regenerace (0,1 ÷ 0,3 sec.) je krátká doba na sedimentaci prachu do výsypky filtru. Obvykle nutno řešit regenerací v režimu filtru „off line“ – regenerovaná část filtru (komora) je vyřazena z procesu filtrace.

Pořizovací cena a provozní náklady regeneračního zařízení jsou vyšší proti regeneraci zpětným proplachem atmosférickým vzduchem.

Doporučená oblast použití filtrů s regenerací „puls jet“:

Bez omezení, vhodný zejména pro velmi nepříznivé filtrační podmínky tj., kdy prach je velmi jemný (aerosoly) a lepivý, jako jsou např. sklářské pece, pálící a svařovací automaty, žárové zinkovny aj. Dále pro přetlakové vzduchotechnické systémy odprašování, jako je např. plnění zásobníků sypkých materiálů pneumatickou dopravou (odvzdušnění zásobníku).Princip:

Pracuje na principu nasátí atmosférického vzduchu z okolí filtru vlivem podtlaku ve filtru, kdy se po otevření „proplachovací“ a uzavření „výstupní“ klapky zpětně propláchne filtrační vložka regenerované části filtru (komora).

Výhody:


Díky nižší intenzitě regenerace delší životnost filtračních vložek a vysoká odlučivost (úlet neodloučených částic až < 1 mg/m3).

Doba zpětného proplachu trvá cca 3 sec., což je dostatečný čas na sedimentaci prachu do výsypky filtru.

Pořizovací cena regeneračního zařízení je nízká a provozní náklady minimální.

Nevýhody:


Intenzita regenerace je závislá na podtlaku ve filtru. Dostatečný podtlak ve filtru nesmí být nižší jak 1000 Pa. (obvykle zajišťuje již tlaková ztráta vzduchotechnického systému před filtrem).

Použití pouze pro podtlakový vzduchotechnický systém odprašování.

Doporučená oblast použití filtrů s regenerací zpětným proplachem atmosférickým vzduchem:

Bez omezení, kromě velmi nepříznivých filtračních podmínek tj., kdy prach je velmi jemný (aerosoly) a lepivý.
Článek „Optimální způsob regenerace průmyslových filtrů z pohledu provozních nákladů“ z časopisu Klimatizace 1/98 podrobněji informuje o způsobech regenerace průmyslových filtrů se zaměřením na ekonomickou stránku při volbě typu regenerace filtrů.