Když na mezinárodní konferenci o průmyslové filtraci Filtech 83 v Londýně uvedl ing. Jiří Albrecht, CSc., že v pražském Výzkumném ústavu vzduchotechniky vyvinuli a odzkoušeli průmyslový filtr s účinností měřitelnou v setinách miligramu, sál jen zašuměl. O přestávce za ním přišli představitelé přední světové firmy Vhelebator z USA: „Nespletl jste se v desetinných místech? Vždyť ty vaše filtry by byly řádově stokrát účinnější než je ve světě běžné! Takové čistoty za filtrem nejde vůbec dosáhnout!“ „Ale my jsme jí dosáhli,“ oponoval inženýr z Prahy.


Filtr FKB, který svého času nenašel na světě konkurenci, byl jedním z prvních skutečně zásadních úspěchů týmu ing. Albrechta, který měl záhy zjistit, že zavádění progresivní technologie do výroby a prodeje v dobách ČSSR je možná stejně obtížné jako její vývoj. Časy se naštěstí změnily a tak příběh o talentu, profesionalitě a vůli pokračoval krátce po převratu založením vlastní firmy APF (v roce 1990).

APF sdružuje specialisty na vzduchotechniku s mnohaletou praxí v ekologické problematice zaměřené na čištění vzdušin, odprašování zdrojů prašnosti a zejména na průmyslovou filtraci.

KNOW HOW
Členové výzkumného a vývojového týmu APF jsou zakladatelé oboru průmyslové filtrace, tak jak ji u nás známe dnes. Mnoho současných dodavatelů těžké vzduchotechniky získalo svého času první zkušenosti spoluprací s tehdejším odborem filtrace ve VÚVZ a vyrábělo právě filtry, vyvinuté skupinou Ing. Albrechta.


Pracovníci firmy mnoho let (1968 – 1990) pracovali v odboru průmyslové filtrace Výzkumného ústavu vzduchotechniky (VÚVZ) Praha. Jsou autory vývoje řady průmyslových filtrů (oceněných na mezinárodních výstavách a světovou odbornou veřejností) uplatněných při odprašování technologických zařízení ohrožujících svou prašností okolní ovzduší a rovněž se podíleli na vývoji filtračních textilií používaných v průmyslových filtrech. Poznatky získané z výzkumu byly po celou dobu ověřovány v praktickém provozu ve všech oborech průmyslu. Získané zkušenosti se tak zpětně promítají do dalšího vývoje.

Zkušebny VÚVZ byly v rámci státních úkolů vybaveny za desítky miliónů korun špičkovým zkušebním zařízením pro výzkum a vývoj průmyslových filtrů a filtračních materiálů: ústav byl totiž centrálním pracovištěm zemí tehdejší RVHP pro výzkum a vývoj průmyslové filtrace vzdušin. Laboratoře a zkušebny průmyslové filtrace VÚVZ se tak svým rozsahem a kvalitou řadily k nejlépe vybaveným pracovištím na světě a jeho výsledky umožnily Československu zařadit se v oblasti průmyslové filtrace mezi špičku světových výrobců odprašovacích zařízení.Ing. Jiří Albrecht,CSc. (*1933)
Nestraník, absolvent ČVUT v Praze 1951 – 1955, vědecký pracovník Výzkumného ústavu vzduchotechniky 1956 – 1990. V letech 1963 – 1968 pracoval na vědecké aspirantuře, roku byl 1975 prohlášen nejlepším vynálezcem FMHTS a o dva roky později obdržel titul Zasloužilý vynálezce ČSSR (1977). Člen celostátního výboru Komitétu životního prostředí, držitel cca 60 autorských osvědčení a 26 patentů.